0030.210 99 44 859 - 0030.210 99 51 142

Τι είναι το πρότυπο ISO 14001;

Η πρόθεση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) ISO 14001 είναι η ανάπτυξη μιας συστηματική προσέγγιση της διαχείρισης των περιβαλλοντικών ανησυχιών του οργανισμού. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία μιας περιβαλλοντικής πολιτικής, την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ανησυχιών (Πτυχές και Επιπτώσεις) και τον ορισμό του τι θα γίνει για τον έλεγχό τους (Σκοποί και Στόχοι).

Στη συνέχεια, μέσω της θέσπισης της οργανωτικής δομής, των ευθυνών του προσωπικού, της επάρκειας και κατάρτισης, του ελέγχου και των διαδικαστικών εγγράφων, των επιχειρησιακών ελέγχων και της προπαρασκευής έκτακτης ανάγκης για την επίτευξη των ανωτέρω Σκοπών και Στόχων.

Αρχές του προτύπου ISO 14001

Το πρότυπο ISO 14001 βασίζεται στη μεθοδολογία Plan-Do-Check-Act (Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-Βελτιώνω) και έχει αναπτυχθεί με βάση μια έννοια της συνεχούς βελτίωσης, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες πέντε φάσεις.

Αυτές είναι:


• Θέσπιση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων: Ο οργανισμός θα πρέπει να εξετάσει τα προϊόντα και τις διεργασίες του για να προσδιορίσει πώς αυτά τα στοιχεία θα έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Μέσα από τη διεξαγωγή ενός τέτοιου ελέγχου, ο οργανισμός θα είναι σε θέση να θεσπίσει τους διάφορους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους που χρειάζεται να ενσωματωθούν στις διεργασίες της πολιτικής τους.
• Εφαρµογή της διεργασίας σχεδιασμού: Ο οργανισμός θα πρέπει να προσδιορίσει τους πόρους και τους ανθρώπους που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτή. Η κατάλληλη τεκμηρίωση

Οφέλη του προτύπου ISO 14001

  • Βελτίωση επιχειρηματικών επιδόσεων και ενίσχυση εμπορικής ικανότητας
  • Προσέλκυση επενδύσεων και βελτίωση τη φήμης επιχειρήσεων
  • Ενθάρρυνση εσωτερικής επικοινωνίας και εξύψωση ηθικού
  • Αύξηση ικανοποίησης πελατών
  • Ενίσχυση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
  • Ενίσχυση εσωτερικής αποτελεσματικότητας και βελτίωση επίδοσης παραγωγικότητας μέσω εξάλειψης περιττών δαπανών

Μετάβαση στο Αναθεωρημένο πρότυπο

Μπορούμε να σας παρέχουμε οδηγίες και κατάρτιση ώστε να σας βοηθήσουμε να κάνετε τη μετάβαση στο αναθεωρημένο πρότυπο ISO 14001:2015 με τον πιο ομαλό τρόπο. Η DAS θα σας κρατά ενήμερους κατά την εξέλιξη των πραγμάτων. Δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία, αν και σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια για να ανταποκριθείτε στις νέες απαιτήσεις είμαστε σε θέση να σας φέρουμε σε επαφή με μια σειρά από ανεξάρτητους συμβούλους που θα μπορούσαν να σας παράσχουν βοήθεια, εάν απαιτείται.