0030.210 99 44 859 - 0030.210 99 51 142

Τι είναι το πρότυπο ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 παρέχει ένα μοντέλο συστήματος διαχείρισης ποιότητας (QMS) για την κάλυψη και πλήρωση των απαιτήσεων των πελατών και την ενίσχυση της ικανοποίησής του.

Είναι γενικό και κατάλληλο για όλους τους οργανισμούς. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μη-κυβερνητικών οργανώσεων, μπορούν να επωφεληθούν από το πρότυπο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για μικρές, μεσαίες ή μεγάλες εταιρείες.

Το άμεσο όφελος που μπορεί να υλοποιηθεί από την εφαρμογή του ISO 9001 είναι η συνδυασμένη ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των εσωτερικών διεργασιών που στρέφονται προς τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών το οποίο θα οδηγήσει σε πολλές άλλες αποζημιώσεις, είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές.

Το μέγεθος αυτών των παροχών καθορίζεται από το πόσο αποτελεσματικές είναι οι διεργασίες στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Οι βασικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 αφορούν στα εξής:

 1. Δομή του προτύπου
 2. Έμφαση στην Ηγεσία
 3. Εστίαση στην Ανάλυση και Διαχείριση των Κινδύνων
 4. Έμφαση στους στόχους, τη μέτρηση και τη διαχείριση αλλαγών
 5. Επικοινωνία και Ευαισθητοποίηση
 6. Περιορισμό των Απαιτήσεων της Τεκμηρίωσης.

Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας αποσκοπεί στην:

 • ενίσχυση της φήμης μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
 • δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης
 • μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και του χρόνου
 • βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
 • συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης, και επομένως την αναβάθμιση των διεργασιών της εταιρείας ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.

Αρχές του ISO 19011

Το νέο πρότυπο βασίζεται σε μοντέλο διεργασιών και έχει αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας ένα βασικό σύνολο οκτώ αρχών διαχείρισης ποιότητας που ορίζονται στο πρότυπο ISO 9001:2008, Management Systems Fundamentals and Vocabulary (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Βασικές Αρχές και Λεξιλόγιο) και στο πρότυπο ISO 9004:2000, Quality Management Systems Guidelines for Performance Improvements (Κατευθυντήριες Οδηγίες για Βελτιώσεις της Απόδοσης των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας).

Αυτές είναι:

 • Εστίαση στον πελάτη: ένας οργανισμός εξαρτάται από τους πελάτες του και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να κατανοεί τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των πελατών, να πληροί τις απαιτήσεις των πελατών και να προσπαθεί να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών.
 • Ηγεσία: Οι διοικήσεις καθιερώνουν την ενότητα του σκοπού και την κατεύθυνση ενός οργανισμού. Θα πρέπει να δημιουργούν και να διατηρούν το εσωτερικό περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού.
 • Συμμετοχή: Οι άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα είναι η ουσία ενός οργανισμού και πλήρη συμμετοχή τους παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των ικανοτήτων τους προς όφελος του οργανισμού.
 • Διεργασιακή προσέγγιση: Ένα επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά όταν η διαχείριση των σχετικών πόρων και δραστηριοτήτων γίνεται ως διεργασία.
 • Προσέγγιση της διαχείρισης μέσω συστήματος: Ο εντοπισμός, η αναγνώριση και η διαχείριση ενός συστήματος αλληλένδετων διεργασιών ως ένα σύστημα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού.
 • Συνεχής βελτίωση: Η συνεχής βελτίωση της συνολικής επίδοσης ενός οργανισμού θα πρέπει να αποτελεί μόνιμο στόχο του οργανισμού.
 • Πραγματολογική προσέγγιση για τη λήψη αποφάσεων: Οι αποτελεσματικές αποφάσεις βασίζονται στην ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών.
 • Σχέσεις αλληλοωφέλειας με τους προμηθευτές: Ένας οργανισμός και οι προμηθευτές του είναι αλληλεξαρτώμενοι και η σχέση αλληλοωφέλειας ενισχύει τη δυνατότητα και των δύο για δημιουργία αξίας.

Οφέλη του προτύπου ISO 9001

 • Βελτίωση επιχειρηματικών επιδόσεων και ενίσχυση εμπορικής ικανότητας
 • Προσέλκυση επενδύσεων και βελτίωση τη φήμης επιχειρήσεων
 • Ενθάρρυνση εσωτερικής επικοινωνίας και εξύψωση ηθικού
 • Αύξηση ικανοποίησης πελατών
 • Ενίσχυση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
 • Ενίσχυση εσωτερικής αποτελεσματικότητας και βελτίωση επίδοσης παραγωγικότητας μέσω εξάλειψης περιττών δαπανών

Έχει ανακοινωθεί ότι το αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001 θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο του 2015. Θα οριστεί μια μεταβατική περίοδος (ίσως 2-3 ετών). Μπορούμε να σας παρέχουμε οδηγίες και κατάρτιση ώστε να σας βοηθήσουμε να κάνετε αυτή τη μετάβαση με τον πιο ομαλό τρόπο.

Η DAS θα σας κρατά ενήμερους κατά την εξέλιξη των πραγμάτων. Δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία, αν και σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια για να ανταποκριθείτε στις νέες απαιτήσεις είμαστε σε θέση να σας φέρουμε σε επαφή με μια σειρά από ανεξάρτητους συμβούλους που θα μπορούσαν να σας παράσχουν βοήθεια, εάν απαιτείται.