0030.210 99 44 859 - 0030.210 99 51 142

Σήμανση CE

Πολλά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμα CE για να μπορούν να πωληθούν.

Η σήμανση CE αποδεικνύει ότι το προϊόν σας έχει ελεγχθεί και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

Οι απαιτήσεις από την ΕΕ καθορίζονται από οδηγίες που ισχύουν σε διάφορα προϊόντα όπως:

Ανελκυστήρες, Παιχνίδια, Μηχανολογικό Εξοπλισμό, Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό, Μέσα Ατομικής Προστασίας, Ιατροτεχνολογικές Συσκευές

Στάδια για την λήψη σήματος CE:

  1. Ενημέρωση για τις απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ για το προϊόν

  2. Έλεγχος αν το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις

  3. Ενημέρωση αν το προϊόν πρέπει να ελεγχθεί από έναν κοινοποιημένο οργανισμό

  4. Κατάρτιση τεχνικού φακέλου του προϊόντος

  5. Τοποθέτηση του σήματος CE και σύνταξη δήλωση συμμόρφωσης. Το σήμα πρέπει να είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.