0030.210 99 44 859 - 0030.210 99 51 142

Τι είναι το πρότυπο OHSAS 18001;

Το πρότυπο OHSAS 18001 αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις υγείας και ασφάλειας με την κατάλληλη και επιτυχή συμπεριφορά μέσω του ελέγχου των πιθανών κινδύνων στο πλαίσιο ενός οργανισμού.

Μολονότι δεν είναι πρότυπο ISO, το OHSAS 18001 έχει αναπτυχθεί ώστε να είναι αμοιβαία συμβατό με τα πρότυπα ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), διευκολύνοντας έτσι την επίτευξη μιας ενσωματωμένης 3-σε-1 στρατηγικής συστήματος διαχείρισης για οργανισμούς

Αρχές του προτύπου OHSAS 18001

Το πρότυπο OHSAS 18001 βασίζεται στη μεθοδολογία Plan-Do-Check-Act (Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-Βελτιώνω), με έμφαση στη συνεχή βελτίωση. Τα παρακάτω βήματα αποτελούν τη βασική δομή του συστήματος διαχείρισης και συνδέονται με τη δομή του OHSAS 18001.

  • Plan (Σχεδιάζω): Εντοπισμός και θέσπιση των στόχων και διαδικασιών που απαιτούνται για την παροχή αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό του οργανισμού για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
  • Do (Εκτελώ): Εφαρμογή των διεργασιών για το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.
  • Check (Ελέγχω): Παρακολούθηση και μέτρηση των διεργασιών του συστήματος διαχείρισης έναντι της πολιτικής, των στόχων, νομικών και άλλων απαιτήσεων των κανονισμών για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και έκθεση των αποτελεσμάτων ή λήψη διορθωτικών μέτρων όπου είναι απαραίτητο
  • Act (Βελτιώνω): Αξιολόγηση και να ανάληψη δράσεων για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την εφαρμοσιμότητα της απόδοσης του κανονισμού για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.